Kamala Sulochana

Raagam: Anandha Bhairavi Thaalam: Aadhi

आ : स , ग , रि , ग , म , प , नि , द , नि , स ,

अ : स , नि , द , प , म , ग , रि , स ग - 1 रि - 2 नि - 2

नि द नि सं | सा नि सं | गं रिं सं नि | नि द प म ||

Ka ma la Su lo cha na Vi ma la tha ta - ki ni

प प प द | नि द प म | म प म प | ग रि सा ||

Ma ra - la Gaa - mi ni Ka ri ha ra Ma dh - ye

सा नि | स ग ग म | ग म प म | ग रि सा ||

Bim ba - - na na Vi dhu ma an da la re

पा म ग | मा ग रि | गा रि नि | सां सां ||

Chandha na Kum ku ma San ka li Thaa -

प प म ग | म म ग रि | ग ग रि नि | सां सां ||

Pa ri ma la Kas - thu ri thi la ka dhe re re

स ग रि ग | म ग मा | प नि द नि | प द नि सं ||

Jaa - - ji Chai - ya Ka cha ku cha ga na ja ga

गं रिं सं नि | नि द प म | प प प द | नि द प म | म प म प | ग रि सा ||

Vi ma la tha Ta - ki ni Ma ra - la Ga - mi ni ka ri ha ra ma dh - ye