Ganapathy geetham

Mohana Raaga - Roopaka Thaala

आ : स, रि, म, प, द, स अ : स, द, प, म, ग, रि, स रि - 1 द - 1

म प द स स रि | रि स द प म प ||

sri - ga na naa dha sin dhu raa var - na

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

ka ru na saa ga ra ka ri va dha na

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

am - ba su tha a ma ra vi nu tha

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

म प द स स रि | रि स द प म प ||

sid dha chaa - ra na ga na se - vi tha

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

sid dhi vi na ya ka the - na mo na mo

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

am - ba su tha a ma ra vi nu tha

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

म प द स स रि | रि स द प म प ||

sa ka la vid - ya aa dhi poo - ji tha

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

sar - vo tha - ma the - na mo na mo

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

रि म प द म प | द प म ग रि स ||

am - ba su tha a ma ra vi nu tha

स रि मा ग रि | स रि ग रि सा ||

lam - bo dha ra la ku mi ka ra

Top