Vara Veena song

Mohana Raaga - Roopaka Thaala

आ : स, रि, ग, प, द, स अ : स, द, प, ग, रि, स रि - 2 ग - 1 द - 2

ग ग पा पा | द प सां सां

Va ra vee naa Mru du paa ni

रि सं द द प | द प ग ग री

Va na ru ha lo Cha na raa - ni

ग प द स दा | द प ग ग री

Su ra chi ra bam ba ra ve - ni

ग ग द प गा | प ग ग रि सा

Su ra nu tha kal yaa - - - ni

ग ग ग ग रि ग | प ग पा पा

Ni ru pa ma shu bha Gu na lo la

ग ग द प दा | द प सां सां

Ni ra tha ja ya Pra dha shee la

द गां रीं रीं सं सं | द सं द द द प

Va ra dhaa - pri ya Ran ga naa - ya ki

ग प द सं द प | द प ग ग रि स

Vaan chi tha pa la Dhaa - - - Ya ki

स रि गा गा | ग रि प ग री

Sa ra see ja Sa na ja na ni

स रि स ग रि स |

Ja ya ja ya ja ya

Top